Preskočiť na obsah

Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná


 

 

Informácia o realizácii projektu - Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná

 

Obec Trenčianska Turná má schválený projekt „Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianska Turná“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 27.9.2018 a schválená výška príspevku je 55 345,21 EUR.

Začatie realizácie projektu: 04.2021 - ukončenie realizácie projektu: 12.2021.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti prírodovednej gramotnosti a ich prírodovedného myslenia, schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky, schopnosti pozorovať a experimentovať, ale aj v oblasti manuálnych zručností. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne ZŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

- Aktivita 1: Biologická / chemická učebňa