Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa - Zámery, obchodné verejné súťaže a dražby


 • Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - pozemku C-KN parcela č. 3572/5 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 4127 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanou trafostanicou ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 100,00 € za celú výmeru pozemku,

  celková kúpna cena predstavuje ........................................... 100,00 €. (slovom: jednosto eur).

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku parc. č. 3572/5 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 4127, vybuduje kupujúci trafostanicu v rámci stavby „TN_Trenčianska Turná Agroturistika VNV, VNK, TS, DTr, NNK“ na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci číslo 1818300025-ZoS zo dňa 8.7.2018, za účelom vybudovania zariadení na dodávku elektrickej energie v danej lokalite obce Trenčianska Turná.

 • Obec Trenčianska Turná podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

   zverejňuje zámer

  na prenájom časti nehnuteľnosti – parcely C-KN č. 1103/26 o výmere 14775 m2 ostatná plocha, ktorá sa nachádza v obci Trenčianska Turná, kat. územie Trenčianska Turná a je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná, pre spoločnosť VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, za účelom zriadenia zázemia pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná - Mníchova Lehota“ ako prípad hodný osobitného zreteľa.

  Výška nájomného predstavuje sumu vo výške 1,544 €/m2/rok vrátane DPH podľa záberu využívanej plochy nájomcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcela bude slúžiť ako zázemie pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“, ktorej stav je dlhodobo v neúnosnom stave. 

 • Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

  neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

  28/02-2022 zo dňa 23.02.2022

   

  zverejňuje zámer

   

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku C-KN parcela č. 607/22 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 130 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 607/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2714 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, na základe geometrického plánu číslo 41373006-81-21 zo dňa 04.02.2022, pre Ing. Pavla Trúneka, Trenčianska Turná 1438, a pre Ing. Milana Gondu, Partizánska 2920/6, Trenčín za kúpnu cenu 50,00 €/m2,

  celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 6 500,00 €,

  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorenú nehnuteľnosť si žiadatelia prikupujú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku a nutnej rekonštrukcii prípojky splaškovej kanalizácie. Pozemok susedí so záhradou vo vlastníctve kupujúcich. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný.

 • Obec Trenčianska Turná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

  neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 142/09-2021 zo dňa 22.09.2021

   zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku C-KN parcela č. 2159/2 – ostatná plocha, o výmere 86 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 2159 – ostatná plocha o výmere 5055 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 4127, vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná, na základe geometrického plánu číslo 41373006-41-21 zo dňa 08.07.2021, pre Milana Kalinčíka,  Trenčianska Turná, za kúpnu cenu 20,00 €/m2, celkom 1720,00 € ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 •  

  Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

  neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

  126/07-2020 zo dňa 22.07.2020

   zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľností - pozemku C-KN parcela č. 3572/4 – ostatná plocha, o výmere 58 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, a - pozemku C-KN parcela č. 2762/2 – ostatná plocha, o výmere 48 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, obe evidované na liste vlastníctva č. 4127 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanými trafostanicami ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.