Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa - Zámery, obchodné verejné súťaže a dražby


 • Obec Trenčianska Turná

  vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž

  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie novovytvoreného pozemku - parcela CKN č. 1098/231 chmeľnica o výmere 1878 m2, k.ú. Trenčianska Turná, odčleneného z parcely reg. „C“ 1098/1 chmeľnica o výmere 80005 m2, k.ú. Trenčianska Turná.

  Súťažné podmienky: ovs-zajarcie-p.c.-1098-231.pdf [PDF, 363,01 kB]

 •  

  Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

  neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

  126/07-2020 zo dňa 22.07.2020

   zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľností - pozemku C-KN parcela č. 3572/4 – ostatná plocha, o výmere 58 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, a - pozemku C-KN parcela č. 2762/2 – ostatná plocha, o výmere 48 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, obe evidované na liste vlastníctva č. 4127 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanými trafostanicami ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.