Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa - Verejné vyhlášky


 • Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povoľuje čiastočnú dlhodobú uzávierku jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia) z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty III/1885 v k.ú. Trenčianska Turná za týchto podmienok:

  1. Termín uzávierky : do 25.09.2019
  2. Dĺžka uzávierky (obchádzky) : cca 0,840 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.
  3. Popis obchádzky : v úseku cesty III/1885 v smere od križovatky s cestou III/1892 po okružnú križovatku ciest III/1885 a II/507 (v smere z obce Trenčianska Turná) bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite poučenými osobami.

 • Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej

  na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2019 prerokovalo predloženú petíciu Bezpečne aj „v starej Turnej“, prostredníctvom ktorej bola podaná žiadosť na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej o opravu chodníkov v ulici Za Oravcom, nakoľko sú v dezolátnom stave a hrozí na nich nebezpečenstvo úrazu. 

   K predmetnej petícii prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 92/05-2019: peticia-uznesenie-c.-92-05-2019-z-29.05.2019.pdf [PDF, 30.59 kB]

 • Rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne odbor starostlivosti o životné prostredie k navrhovanej činnosti "Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná" navrhovateľa DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Nitra umiestnená v KÚ Trenčianska Turná, parc.č. 1103/28 a 1103/29.

 • Oznámenie verejnou vyhláškou od  spol. EKOREM s.r.o. Lipany  - realizácia prác na údržbe ochranného pásma vedenia VVN: č. 8758 Nové Mesto n.Váhom - Trenčín Juh a č. 8740-8750 RZ Bošáca - RZ Tatra Bánovce ( odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov) - termín realizácie: 30.10.2018 - 31.03.2019.

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 101960440/2018 Daňového úradu v Trenčíne pre adresáta: Jozef Šuba