Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciam


 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie;

informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

1. osobne - v podateľni Obecného úradu, Bánovská č.86, 913 21 Trenčianska Turná

2. písomne – poštou alebo v podateľni Obecného úradu Trenčianska Turná, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: sekretariat@trencianskaturna.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Trenčianskej Turnej.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Smernica a príloha ku stiahnutiu:

00-zasady-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.pdf [PDF, 40,83 kB],

01-ziadost-informacie.pdf [PDF, 25,65 kB],

03-sadzobnik-uhrad-za-poskytovanie-informacii.pdf [PDF, 40,87 kB]

 

Úradné hodiny:

PONDELOK 7:30 - 15:30
UTOROK 7:30 - 15:30
STREDA 7:30 - 17:00
ŠTVRTOK 7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
PIATOK 7:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30