Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa


 • Obec Trenčianska Turná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

   zverejňuje zámer

   na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - odčleneného pozemku C-KN parcela č. 1103/73 – ostatná plocha, o výmere 88 m2, katastrálne územie Trenčianska Turná, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1103/30 – ostatná plocha o výmere 2886 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná, na základe geometrického plánu číslo 31041833-062-22 zo dňa 02.08.2022, pre Ing. Martina Chlupa, 913 23 Dubodiel 391 Trenčianska Turná, za kúpnu cenu 50,00 €/m2, celkom 4400,00 € ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť - pozemok C-KN odčlenená parcela č. 1103/73 – ostatná plocha, o výmere 88 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, si žiadateľ prikupuje z dôvodu rozšírenia susedného pozemku, ktorý je v jeho vlastníctve. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný a v súvislosti s pozemkom má obec nadbytočné náklady na úpravu verejnej zelene.

   

 • Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Trenčianska Turná bola vymenovaná 

  Miriam Mináriková.

   

  Kontakt:

  Telefón: +421 32 658 52 33

  Mobil : +421 902 908 411

  Email: matrika@trencianskaturna.sk

  Adresa : Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná 

 • Uznesenie č. 92/06-2022 zo dňa 29.06.2022
  Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  určuje
  1 volebný obvod a 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022.

  oznamenie.pdf [PDF, 406,13 kB]

 • Obec Trenčianska Turná v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet občanov ku dňu vyhlásenia volieb (t. j. k 10. 06. 2022) je 3 541.

 • Obec Trenčianska Turná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 89/06-2022 zo dňa 29.06.2022

   zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - pozemku C-KN parcela č. 405 – záhrada, o výmere 121 m2, katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, pre Ing. Juraja Kyselicu a Lenku Kyselicovú, Trenčianska Turná za kúpnu cenu 50,12 €/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 102/2022 zo dňa 12.06.2022, ktorý vypracoval súdny znalec Ing. Andrej Gálik,

  celková kúpna cena predstavuje ................................................................................ 6 064,52 €,

  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť si žiadatelia prikupujú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Pozemok susedí s domom vo vlastníctve kupujúcich. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný.

   

   

   

   

   

   

 • Obec Trenčianska Turná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 90/06-2022 zo dňa 29.06.2022

   zverejňuje zámer

   na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - pozemku C-KN parcela č. 607/20 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 55 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, pre Gabrielu Hrušovskú, Trenčianska Turná za kúpnu cenu 50,00 €/m2,

  celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 2750,00 €,

  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť si žiadateľka prikupuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Pozemok susedí s domom vo vlastníctve kupujúcej. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný.

 • Územný plán obce Mníchova Lehota - Záverečné stanovisko
   
  V súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  obec zverejňuje
  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územného plánu obce Mníchova Lehota , ktoré je prístupné na webovej stránke obce ako príloha a na sekretariáte obecného úradu, kde je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
   
 • Hodnotiaca správa programového rozpočtu rok 2021 - schválená

 • Záverečný účet Obce Trenčianska Turná za rok 2021 - schválený

 • Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  zverejňuje zámer

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - pozemku C-KN parcela č. 3572/5 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 4127 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanou trafostanicou ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 100,00 € za celú výmeru pozemku,

  celková kúpna cena predstavuje ........................................... 100,00 €. (slovom: jednosto eur).

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku parc. č. 3572/5 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, evidovaná na liste vlastníctva č. 4127, vybuduje kupujúci trafostanicu v rámci stavby „TN_Trenčianska Turná Agroturistika VNV, VNK, TS, DTr, NNK“ na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci číslo 1818300025-ZoS zo dňa 8.7.2018, za účelom vybudovania zariadení na dodávku elektrickej energie v danej lokalite obce Trenčianska Turná.

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2021.

  Vypracoval:

  Ing. Róbert LACKO - HK obce

 • Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

 • Obec Trenčianska Turná podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

   zverejňuje zámer

  na prenájom časti nehnuteľnosti – parcely C-KN č. 1103/26 o výmere 14775 m2 ostatná plocha, ktorá sa nachádza v obci Trenčianska Turná, kat. územie Trenčianska Turná a je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná, pre spoločnosť VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, za účelom zriadenia zázemia pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná - Mníchova Lehota“ ako prípad hodný osobitného zreteľa.

  Výška nájomného predstavuje sumu vo výške 1,544 €/m2/rok vrátane DPH podľa záberu využívanej plochy nájomcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcela bude slúžiť ako zázemie pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“, ktorej stav je dlhodobo v neúnosnom stave. 

 • Obec Trenčianska Turná

  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

  neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

  28/02-2022 zo dňa 23.02.2022

   

  zverejňuje zámer

   

  na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku C-KN parcela č. 607/22 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 130 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 607/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2714 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, na základe geometrického plánu číslo 41373006-81-21 zo dňa 04.02.2022, pre Ing. Pavla Trúneka, Trenčianska Turná 1438, a pre Ing. Milana Gondu, Partizánska 2920/6, Trenčín za kúpnu cenu 50,00 €/m2,

  celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 6 500,00 €,

  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

  Dôvod hodný osobitného zreteľa :

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorenú nehnuteľnosť si žiadatelia prikupujú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku a nutnej rekonštrukcii prípojky splaškovej kanalizácie. Pozemok susedí so záhradou vo vlastníctve kupujúcich. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný.

 • SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trenčianska Turná za rok 2021.

 • Čerpanie finančného rozpočtu obce podľa programov za rok 2021