Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru na predaj pozemku


28.02.2022

Obec Trenčianska Turná

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

28/02-2022 zo dňa 23.02.2022

 

zverejňuje zámer

 

na prevod majetku - odpredaj nehnuteľnosti - novovytvoreného pozemku C-KN parcela č. 607/22 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 130 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 607/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2714 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, na základe geometrického plánu číslo 41373006-81-21 zo dňa 04.02.2022, pre Ing. Pavla Trúneka, Trenčianska Turná 1438, a pre Ing. Milana Gondu, Partizánska 2920/6, Trenčín za kúpnu cenu 50,00 €/m2,

celková kúpna cena predstavuje ............................................................................. 6 500,00 €,

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa :

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že novovytvorenú nehnuteľnosť si žiadatelia prikupujú za účelom majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku a nutnej rekonštrukcii prípojky splaškovej kanalizácie. Pozemok susedí so záhradou vo vlastníctve kupujúcich. Pre obec Trenčianska Turná je tento pozemok nevyužiteľný.