Preskočiť na obsah

Zámer na prenájom časti nehnuteľnosti - parcela C-KN č. 1103/26


14.03.2022

Obec Trenčianska Turná podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 zverejňuje zámer

na prenájom časti nehnuteľnosti – parcely C-KN č. 1103/26 o výmere 14775 m2 ostatná plocha, ktorá sa nachádza v obci Trenčianska Turná, kat. územie Trenčianska Turná a je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Obce Trenčianska Turná, pre spoločnosť VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, za účelom zriadenia zázemia pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná - Mníchova Lehota“ ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Výška nájomného predstavuje sumu vo výške 1,544 €/m2/rok vrátane DPH podľa záberu využívanej plochy nájomcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcela bude slúžiť ako zázemie pre verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia cesty I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“, ktorej stav je dlhodobo v neúnosnom stave.