Preskočiť na obsah

Zámer na odpredaj parciel Trafostanice


09.09.2020

 

Obec Trenčianska Turná

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva číslo

126/07-2020 zo dňa 22.07.2020

 zverejňuje zámer

na prevod majetku - odpredaj nehnuteľností - pozemku C-KN parcela č. 3572/4 – ostatná plocha, o výmere 58 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, a - pozemku C-KN parcela č. 2762/2 – ostatná plocha, o výmere 48 m2 , katastrálne územie Trenčianska Turná, obe evidované na liste vlastníctva č. 4127 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 pod novobudovanými trafostanicami ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.