Preskočiť na obsah

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


03.03.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Verejný obstarávateľ:     Obec Trenčianska Turná

IČO: 00312053

Kontaktné miesto (miesta): Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná  

Kontaktná osoba: Ing. Peter Mikula  – starosta obce

Telefón: 032/658 52 05

E-mail: starosta@trencianskaturna.sk

            sekretariat@trencianskaturna.sk

  

1. Názov zákazky:      Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej

 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

        Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Druh zákazky: stavebné práce

        Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Trenčianska Turná, parcela č. 1135/4, 

        katastrálne územie Trenčianska Turná

.....

vyzva-na-predkladanie-cenovych-ponuk.pdf [PDF, 284,39 kB]

priloha-c.-1-vyzvy.pdf [PDF, 370,55 kB]

priloha-c.-2-rekonstrukcia-a-modernizacia-sportoveho-arealu-v-trencianskej-turnej.pdf [PDF, 289,49 kB]