Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž p.č. 1098/231


21.07.2021

Obec Trenčianska Turná

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie novovytvoreného pozemku - parcela CKN č. 1098/231 chmeľnica o výmere 1878 m2, k.ú. Trenčianska Turná, odčleneného z parcely reg. „C“ 1098/1 chmeľnica o výmere 80005 m2, k.ú. Trenčianska Turná.

Súťažné podmienky: ovs-zajarcie-p.c.-1098-231.pdf [PDF, 363,01 kB]