Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa


 • Obec Trenčianska Turná
  (ďalej: „ vyhlasovateľ“)
  vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
  obchodnú verejnú súťaž
  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie pozemku v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p. č. 1103/20 registra C o výmere 1444 m2, KÚ Trenčianska Turná, s týmito podmienkami :

  OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
  a) predmetom návrhu zmluvy bude kúpa pozemku v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p.č. 1103/20 registra C o výmere 1444 m2 - ostatné plochy, KÚ Trenčianska Turná.
  b) navrhovateľ ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 39,99 EUR za 1 m2 (obec nie je platca DPH)
  c) navrhovateľ prijíma podmienku, že:
  • do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku v sume 5.000 EUR, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. Preukázanie zloženej zábezpeky je nutné doložiť bankovým výpisom. Neúspešným navrhovateľom bude vrátená zábezpeka do 5 dní po ukončení súťaže. Víťaznému navrhovateľovi bude cena znížená o výšku zábezpeky. V prípade, ak víťazný navrhovateľ odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže z titulu zmluvnej pokuty.
  d) navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu v plnej výške pred podaním návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, najneskôr však do 28.12.2018, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy,
  e) navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu d) vyššie uvedené nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a nasl. Obch. zák.). Ak nebude dokázané inak, za doručenie oznámenia vyhlasovateľa o odstúpení od zmluvy navrhovateľovi sa považuje tretí kalendárny deň odo dňa odoslania uvedeného oznámenia doporučenou poštou.
  f) navrhovateľ prijíma podmienku, že predmet návrhu zmluvy podľa písm. a) kupuje ako celok.

  OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY :
  g) technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce – Ing. Peter Mikula, tel. 0902908416, e-mail: starosta@trencianskaturna.sk. Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť so starostom obce – Ing. Petrom Mikulom, tel. 0902908416,
  h) návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu "Obec Trenčianska Turná, sekretariát starostu obce, 913 21 Trenčianska Turná č. 86” v zalepenej obálke a s výrazným označením "súťaž: Lokalita Zajarčie – priemyselný park 1103/20". Túto obálku vložte do druhej obálky s označením "prihláška do súťaže ", kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte:
  • identifikačné údaje navrhovateľa (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z Obchodného registra),
  • písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže,
  • kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
  • písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného navrhovateľa, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty
  • ak výsledná ponúknutá suma presiahne viac ako 100.000 € bez DPH, navrhovateľ musí predložiť platný výpis z Registra partnerov verejného sektora.

  Na rovnakej adrese poskytneme navrhovateľom na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
  i) Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 16.05.2018 o 12,00 hod., rozhodujúci je dátum doručenia návrhu na sekretariát obecného úradu Trenčianska Turná,
  j) Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený navrhovateľom písomnou správou odoslanou doporučene najneskôr 25.05.2018; za deň doručenia sa považuje – ak doručenie nebude preukázané skôr – tretí deň odo dňa odoslania výsledku vyhodnotenia súťaže navrhovateľom,
  k) návrh je už po jeho predložení neodvolateľný,
  l) oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje,
  m) predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov,
  n) v prípade, že nebude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
  o) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
  p) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
  q) žiadny z navrhovateľov nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

  starosta obce
  Trenčianska Turná

  Identifikačné a kontaktné údaje vyhlasovateľa:

  Obec Trenčianska Turná
  Trenčianska Turná 86
  913 21 Trenčianska Turná
  IČO: 00312053
  DIČ: 2021080017

  Číslo účtu na zloženie zábezpeky: Prima banka Slovensko, a.s. Trenčín
  SK 97 5600 0000 0006 0434 2001
  Do poznámky uviesť: „OVS parc. č. 1103/20“

 • Obec Trenčianska Turná
  (ďalej: „ vyhlasovateľ“)
  vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
  obchodnú verejnú súťaž
  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na odkúpenie pozemku v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p. č. 1103/68 registra C o výmere 1150 m2, KÚ Trenčianska Turná, s týmito podmienkami :

  OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:
  a) predmetom návrhu zmluvy bude kúpa pozemku v priemyselnej zóne „Lokalita Zajarčie“ p.č. 1103/68 registra C o výmere 1150 m2 - ostatné plochy, KÚ Trenčianska Turná.
  b) navrhovateľ ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 39,99 EUR za 1 m2 (obec nie je platca DPH)
  c) navrhovateľ prijíma podmienku, že:
  • do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku v sume 5.000 EUR, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. Preukázanie zloženej zábezpeky je nutné doložiť bankovým výpisom. Neúspešným navrhovateľom bude vrátená zábezpeka do 5 dní po ukončení súťaže. Víťaznému navrhovateľovi bude cena znížená o výšku zábezpeky. V prípade, ak víťazný navrhovateľ odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže z titulu zmluvnej pokuty.
  d) navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu v plnej výške pred podaním návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, najneskôr však do 35 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy,
  e) navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu d) vyššie uvedené nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§ 344 a nasl. Obch. zák.). Ak nebude dokázané inak, za doručenie oznámenia vyhlasovateľa o odstúpení od zmluvy navrhovateľovi sa považuje tretí kalendárny deň odo dňa odoslania uvedeného oznámenia doporučenou poštou.
  f) navrhovateľ prijíma podmienku, že predmet návrhu zmluvy podľa písm. a) kupuje ako celok.

  OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY :
  g) technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce – Ing. Peter Mikula, tel. 0902908416, e-mail: starosta@trencianskaturna.sk. Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť so starostom obce – Ing. Petrom Mikulom, tel. 0902908416,
  h) návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu "Obec Trenčianska Turná, sekretariát starostu obce, 913 21 Trenčianska Turná č. 86” v zalepenej obálke a s výrazným označením "súťaž: Lokalita Zajarčie – priemyselný park 1103/68". Túto obálku vložte do druhej obálky s označením "prihláška do súťaže ", kde okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte:
  • identifikačné údaje navrhovateľa (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z Obchodného registra),
  • písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže,
  • kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
  • písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného navrhovateľa, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty
  • ak výsledná ponúknutá suma presiahne viac ako 100.000 € bez DPH, navrhovateľ musí predložiť platný výpis z Registra partnerov verejného sektora.

  Na rovnakej adrese poskytneme navrhovateľom na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
  i) Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 16.05.2018 o 12,00 hod., rozhodujúci je dátum doručenia návrhu na sekretariát obecného úradu Trenčianska Turná,
  j) Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený navrhovateľom písomnou správou odoslanou doporučene najneskôr 25.05.2018; za deň doručenia sa považuje – ak doručenie nebude preukázané skôr – tretí deň odo dňa odoslania výsledku vyhodnotenia súťaže navrhovateľom,
  k) návrh je už po jeho predložení neodvolateľný,
  l) oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje,
  m) predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov,
  n) v prípade, že nebude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
  o) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
  p) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
  q) žiadny z navrhovateľov nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

  starosta obce
  Trenčianska Turná

  Identifikačné a kontaktné údaje vyhlasovateľa:

  Obec Trenčianska Turná
  Trenčianska Turná 86
  913 21 Trenčianska Turná
  IČO: 00312053
  DIČ: 2021080017

  Číslo účtu na zloženie zábezpeky: Prima banka Slovensko, a.s. Trenčín
  SK 97 5600 0000 0006 0434 2001
  Do poznámky uviesť: „OVS parc. č. 1103/68“

   

 • Územné rozhodnutie Autoštýl a.s.

 • Výzva na predloženie ponúk

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  /OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7

  Úradný názov: Obec Trenčianska Turná
  Poštová adresa: Trenčianska Turná 86
  Mesto/obec: Trenčianska Turná PSČ: 913 21
  IČO: 00312053
  Kontaktná osoba: Ing. Peter Mikula, starosta obce
  E-mail: starosta@trencianskaturna.sk Telefón: 032 / 658 52 05

  Výzva na predloženie ponúk - cyklotrasa Trenčianska Turná [PDF, 64,45 kB]

  zverejnené 21.09.2017

 • Informácia

  týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

  Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná – separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov [PDF, 74.33 kB] 

  zverejnené 7.11.2013

  Informacia-s-136-ods-9-pism-d.pdf [PDF, 45,15 kB] [PDF, 45.15 kB]

  zverejnené 15.11.2013

  Informacia-s-136-ods-9-pism-e.pdf [PDF, 45,2 kB] [PDF, 45.2 kB] 

  zverejnené 22.11.2013