Preskočiť na obsah

 • Predaj - prenájom obecného majetku

    Prenájom: Obec Trenčianska Turná ponúka na prenájom nebytové priestory 3 miestnosti  v obchodnom dome s.č. 29 nad Jednotou v centre obce. Vhodné na kaderníctvo, predajňu, kancelárie 1.NP o výmere cca 70m2. Bližšie informácie na obecnom úrade. tel.: 032/6585205, mob. 0902908416.     Z…

 • Slobodný prístup k informáciam

    Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie 1. osobne - v podateľni Obecného úradu, Bánovská č.86, 913 21 Trenčianska Turná 2. písomne – poštou alebo v podateľni Obecného úradu Trenčianska Tur…

 • Oznámenia, zásielky

  Občania, ktorý majú trvaly pobyt na obci Trenčianska Turná si môžu poštu vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín. Oznámenia o doručení písomnosti pre:     Oznámenia o zrušení trvalého pobytu:    …

 • Návrhy a verejné vyhlášky

  vzn-dotacie-c.22017-navrh.pdf [PDF, 400,35 kB] Zámena nehnuteľnosti   Projektová dokumentácia:    VZN č. 1/2016 vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Trenčianska Turná vyvesené dňa 03.03.2016 vzn-c.-1-2016.pdf [PDF, 33,82 kB] Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín:   Oznámenie úča…

 • Verejné obstarávanie

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 Úradný názov: Obec Trenčianska TurnáPoštová adresa: Trenčianska Turná 86Mesto/obec: Trenčianska Turná PSČ: 913 21IČO: 00312053Kontaktná osoba: Ing. Peter Mikula, starosta obceE-mail: starosta@trencianskaturna.sk Tele…