Preskočiť na obsah

Správne poplatky stavebný úrad


V. ČASŤ STAVEBNÁ SPRÁVA


Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ......................... 40 eur
2. pre právnickú osobu .......................... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ............................... 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu....................50 eur
2. na stavbu bytového domu.................... 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2....................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb
na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
2. bytových domov.................... 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami.................... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť.................... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka....................30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou
k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady.................... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným
alebo dvoma miestami.................... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť.................... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne,
vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
dpadových vôd, jazierka.................... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.................... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb
a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e)....................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
....................do 50 000 eur vrátane....................100 eur
....................nad 50 000 eur do 100 000 eur
vrátane....................200 eur
....................nad 100 000 eur do 500 000 eur
vrátane....................400 eur
....................nad 500 000 eur do 1 000 000 eur
vrátane....................600 eur
....................nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur
vrátane....................800 eur
....................nad 10 000 000 eur....................1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení
staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby....................50 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........60 eur,

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........150 eur.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ......................... 100 eur
2. fyzickú osobu ......................... 30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ......................... 60 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ......................... 150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ......................... 50 eur
2. fyzickú osobu ......................... 20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ............................... 30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ......................... 30 eur
2. fyzickú osobu ......................... 10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ............................... 80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ............................... 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ............................... 30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ............................... 10 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ............................................. trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konanímo podľa položky 60 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnicku osobu 50 eur
fyzickú osobu 20 eur
3. terénnych úprav pre
právnicku osobu 100 eur
fyzickú osobu 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom....................35 eur
2. bytový dom....................120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2......................50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................25 eur
2. bytových domov.........................................................50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................... 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.............................20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.....................................20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady.............................................20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.....................30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.............................30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská.....................................30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou,
napríklad prístrešky, sklady........................................30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e).....................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane.....................................60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane....................120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane...................250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane.................400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane..............530 eur
nad 10 000 000 eur.......................................660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........50 eur
Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) 6, 50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) 9, 50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) 9, 50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) 6, 50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) 16, 50 eura

VI. ČASŤ DOPRAVA
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie25af)

c) miestnych komunikácií ................... 80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ................... 70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ................... 40 eur

Položka 84

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ................... 40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ................... 115 eur

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ........................................30 eur
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .........60 eur
3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ................150 eur

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ................... 30 eur

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ................................. 115 eur
2. miestnou komunikáciou ................... 75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba .................................................................................................................................................. 10 eur
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou ........................................................................................................................................ 100 eur
Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné
vysoké školy. 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu
s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 162
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ......................... 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ......................... 5 eur

spravne-poplatky-stavebny-poriadok-zp-doprava.pdf [PDF, 65,53 kB]