Preskočiť na obsah

Správne poplatky matrika


SPRÁVNE POPLATKY
na úseku matrík a osvedčovania

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

1/ Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí / položka 2b / 5,00 €

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c /
- v slovenskom jazyku 2,00 €
- v cudzom jazyku       3,00 €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise / položka 3 /
- za každý podpis                                            2,00 €
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,00 €
- apostille                                                      10,00 €
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 2,00 €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/    2,00 €

VNÚTORNÁ SPRÁVA

5/ Položka 17

a/ Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky    10,00 €

b/ Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 10,00 €

6/Položka 18

a/ Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – delegačka 20,00 €
b/ uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR                           20,00 €
c/ povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby                                                                                  20,00 €
d/ povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti                                                               70,00 €
e/ povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom
medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami                                                                                35,00 €
f/ uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom                                                                  70,00 €
g/ uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                                                 200,00 €
h/ uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt                                     200,00 €

7/ Položka 19 – Zmena

a/ hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska 3,00 €
b/ priezviska maloletých detí                                            33,00 €
c/ mena alebo priezviska v ostatných prípadoch               100,00 €