Preskočiť na obsah

Správne poplatky matrika


SPRÁVNE POPLATKY
Na úseku matrík a osvedčovania

1/ Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí
/ položka 2b / 5,00 €

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c /
- v slovenskom jazyku 1,50 €
- v cudzom jazyku 3,00 €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise / položka 3 /
- za každý podpis 1,50 €
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,00 €
- apostille 10,00 €
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 1,50 €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík / položka 16 / 1,50 €

5/ Položka 18

a/ povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR – delegačka 16,50 €
b/ uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR
16,50 €
c/ povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
d/ povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
e/ povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom
medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,00 €
f/ uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
g/ uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
h/ uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
SR trvalý pobyt 199,00 €

7/ Položka 19 – Zmena

a/ hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska 3,00 €
b/ priezviska maloletých detí 33,00 €
c/ mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00 €

spravne-poplatky-matrika-a-osvedcovanie.pdf [PDF, 31,38 kB]