Preskočiť na obsah

Knižnica


Obecná knižnica v Trenčianskej Turnej

  Obecná knižnica otvorená každý utorok od 15:00 hod. do 18:00 hod

  K registrácií je potrebné priniesť občiansky preukaz. Pri registrácií detí do 15 rokov musí prísť zákonný zástupca.

Poplatok je u dospelých 1 euro a u detí 0,50 centov.

 Štatút obecnej knižnice v Trenčianskej Turnej

statut-obecnej-kniznice.pdf [PDF, 67,22 kB] [PDF, 67,22 kB]

 Knižničný a výpožičný poriadok obce Trenčianska Turná

kniznicny-a-vypozicny-poriadok-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 120,01 kB] [PDF, 120,01 kB]

 

Projekt: Revitalizácia knižničného fondu obce Trenčianska Turná

 Výzva Fondu na podporu umenia č. 8/2022  - Akvizícia knižníc

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v programe 5.1.4. Akvizícia knižníc.

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2022  boli našej obci Trenčianska Turná  v rámci programu 5.1.4. Akvizícia knižníc poskytnuté finančné prostriedky  v celkovej výške 1300,00 EUR na nákup knižného fondu.

Fond je hlavným partnerom projektu.

Názov projektu:

Revitalizácia knižničného fondu obce Trenčianska Turná

Začiatok realizácie:

01.07.2022

Koniec realizácie:

30.11.2022

Rozpočet:

1450,00 €

Podpora z FPU

1300,00 €

Spolufinancovanie – z rozpočtu obce

  150,00 €

 25.8.2022 pribudlo do knižničného fondu 20 kníh:

 06.9.2022 pribudlo do knižničného fondu 6 kníh: