Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace:
-    s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie)
-    s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy

     VZN na úseku originálnych kompetencií nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené.

     VZN na úseku preneseného výkonu štátnej správy môže byť vydané len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, naviac nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, s nariadeniami vlády SR, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

vzn-2008-01-o-verejnych-kulturnych-a-spolocenskych-podujatiach-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 37.48 kB] [PDF, 37,48 kB],

vzn-2008-02-o-podmienkach-poriadania-tanecnych-zabav-diskotek-a-plesov-v-kd-.pdf [PDF, 23.06 kB] [PDF, 23,06 kB],

vzn-2008-07-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistenia.pdf [PDF, 57.55 kB] [PDF, 57,55 kB],

vzn-2009-02-prevadzkovy-poriadok-mi.pdf [PDF, 44.98 kB] [PDF, 44,98 kB]cennik-mi-priloha-c.-2-k-vzn-c-02-2009.pdf [PDF, 70,01 kB] [PDF, 70,01 kB]

vzn-2009-03-o-skole.pdf [PDF, 38.18 kB] [PDF, 38,18 kB],

vzn-2009-04-dodatok-c-1-.pdf [PDF, 106.25 kB],

vzn-2010-01-o-hospodareni-s-fin.prostr.obce.pdf [PDF, 82.52 kB] [PDF, 82,52 kB],

vzn-2010-03-o-socialnych-sluzbach.pdf [PDF, 35.16 kB] [PDF, 35,16 kB],

vzn-2010-04-poskytovanie-dss.pdf [PDF, 391.74 kB] [PDF, 391,74 kB],

vzn-2010-05-dss-ekononicke-naklady.pdf [PDF, 322.32 kB] [PDF, 322,32 kB],

vzn-2010-06-socialne-sluzby-a-uhrady.pdf [PDF, 380.35 kB] [PDF, 380,35 kB],

vzn-2011-02-o-povodnach-a-mapa.pdf [PDF, 1.21 MB] [PDF, 1,21 MB],

vzn-2011-03-o-pravidlach-casu-predaja.pdf [PDF, 612.81 kB] [PDF, 612,81 kB],

vzn-2011-04-skola.pdf [PDF, 133.51 kB] [PDF, 133,51 kB],

vzn-2011-04-skola-dodatok-c-1.pdf [PDF, 71,32 kB [PDF, 71,32 kB]

vzn-2012-01-dss-27.5.pdf [PDF, 433.95 kB] [PDF, 433,95 kB],

vzn-2012-02-predaj-vyrobkov-na-trhovisku.pdf [PDF, 428.19 kB] [PDF, 428,19 kB]

vzn-2012-03-o-zneskodnovani-odpadovych-vod.pdf [PDF, 109,19 kB] [PDF, 109,19 kB]

vzn-2012-05-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce.pdf [PDF, 160,06 kB] [PDF, 160,06 kB]

vzn-2013-02-o-dotaciach-z-rozpoctu-obce.pdf [PDF, 143,34 kB] [PDF, 143,34 kB],

vzn-2013-03-skola-originalne-kompetencie.pdf [PDF, 46,59 kB] [PDF, 46,59 kB]

vzn-2014-01-o-hospod.s-fp-2014.pdf [PDF, 131,55 kB] [PDF, 131,55 kB]

vzn-2014-02-o-podmienkach-drzania-psov-v-obci.pdf [PDF, 48,55 kB] [PDF, 48,55 kB]

vzn-2014-03-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistenia.pdf [PDF, 100,83 kB]

vzn-2014-04-hazardne-hry.pdf [PDF, 37,38 kB] [PDF, 37,38 kB],

vzn-2014-05-nahradne-zasobovanie-vodou-2014.pdf [PDF, 40,13 kB] [PDF, 40,13 kB]

vzn-2014-06-hazardne-hry-.pdf [PDF, 30,07 kB] [PDF, 30,07 kB]

vzn-2014-08 skola-origin.komp.pre r.2015.pdf [PDF, 149,06 kB] [PDF, 149,06 kB]

vzn-2015-01-zapis-deti-vyska-prispevkov.pdf [PDF, 115,2 kB]

dodatok-c-1-k-vzn-8-2014-skola.pdf [PDF, 53,96 kB]

vzn-2015-02 o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-.pdf [PDF, 169,26 kB]

vzn-c.32015 orig.komp.r.2016.pdf [PDF, 642,64 kB]

vzn-c.-1-2016-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-upn-o-trencianska-turna.pdf [PDF, 34,21 kB]

vzn-2-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 145,08 kB]

vzn-c.-4-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 34,87 kB]

dodatok-c.1-k vzn.3/2015 skola.pdf [PDF, 225,67 kB

vzn-skola-52016 origin.kompetencie pre rok 2017.pdf [PDF, 221,98 kB]

vzn-skola-c.-62016 zapis deti a vyska prispevkov.pdf [PDF, 215,51 kB]

 2017-01-vzn-c.-12017-o-organizacii-miestn.-ref.-trencianska-turna.pdf [PDF, 111,19 kB]

 vzn-o-poskytovani-dotacii-c.22017.pdf [PDF, 400,35 kB

dodatok-c.1-k-vzn-52016.pdf [PDF, 223,48 kB]

vzn-skola-32017.pdf [PDF, 219,6 kB]

 2018-01vzn-nahradne-zasobovanie-voda.pdf [PDF, 37,49 kB]]

dodatok-c.1-k-vzn-c.32017.pdf [PDF, 222,75 kB]

vzn-skola-c.22018.pdf [PDF, 219,8 kB]

vzn-c.-03-2018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso.pdf [PDF, 557,08 kB]

dodatok-c.1-k-vzn-62016-skola-strava.pdf [PDF, 289,63 kB]

vzn-c.120191.pdf [PDF, 172.88 kB]

dodatok-c.1-k-vzn-22018-skola1.pdf [PDF, 135,82 kB]

vzn-skola-c.22019.pdf [PDF, 129,89 kB]

vzn-c.-3-2019-vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso.pdf [PDF, 674,8 kB]