Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace:
-    s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie)
-    s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy

     VZN na úseku originálnych kompetencií nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené.

     VZN na úseku preneseného výkonu štátnej správy môže byť vydané len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, naviac nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, s nariadeniami vlády SR, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

Rok 2008

vzn-2008-01-o-verejnych-kulturnych-a-spolocenskych-podujatiach-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 37.48 kB] [PDF, 37.48 kB],

vzn-2008-02-o-podmienkach-poriadania-tanecnych-zabav-diskotek-a-plesov-v-kd-.pdf [PDF, 23.06 kB] [PDF, 23.06 kB],

vzn-2008-07-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistenia.pdf [PDF, 57.55 kB] [PDF, 57.55 kB],

 

Rok 2009

vzn-2009-02-prevadzkovy-poriadok-mi.pdf [PDF, 44.98 kB] [PDF, 44.98 kB]cennik-mi-priloha-c.-2-k-vzn-c-02-2009.pdf [PDF, 70,01 kB] [PDF, 70.01 kB]

vzn-2009-03-o-skole.pdf [PDF, 38.18 kB] [PDF, 38.18 kB],

vzn-2009-04-dodatok-c-1-.pdf [PDF, 106.25 kB],

 

Rok 2010

vzn-2010-01-o-hospodareni-s-fin.prostr.obce.pdf [PDF, 82.52 kB] [PDF, 82.52 kB],

vzn-2010-03-o-socialnych-sluzbach.pdf [PDF, 35.16 kB] [PDF, 35.16 kB],

vzn-2010-04-poskytovanie-dss.pdf [PDF, 391.74 kB] [PDF, 391.74 kB],

vzn-2010-05-dss-ekononicke-naklady.pdf [PDF, 322.32 kB] [PDF, 322.32 kB],

vzn-2010-06-socialne-sluzby-a-uhrady.pdf [PDF, 380.35 kB] [PDF, 380.35 kB],

 

Rok 2011

vzn-2011-02-o-povodnach-a-mapa.pdf [PDF, 1.21 MB] [PDF, 1.21 MB],

vzn-2011-03-o-pravidlach-casu-predaja.pdf [PDF, 612.81 kB] [PDF, 612.81 kB],

vzn-2011-04-skola.pdf [PDF, 133.51 kB] [PDF, 133.51 kB],

vzn-2011-04-skola-dodatok-c-1.pdf [PDF, 71,32 kB [PDF, 71.32 kB]

 

Rok 2012

vzn-2012-01-dss-27.5.pdf [PDF, 433.95 kB] [PDF, 433.95 kB],

vzn-2012-02-predaj-vyrobkov-na-trhovisku.pdf [PDF, 428.19 kB] [PDF, 428.19 kB]

vzn-2012-03-o-zneskodnovani-odpadovych-vod.pdf [PDF, 109,19 kB] [PDF, 109.19 kB]

vzn-2012-05-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce.pdf [PDF, 160,06 kB] [PDF, 160.06 kB]

 

Rok 2013

vzn-2013-02-o-dotaciach-z-rozpoctu-obce.pdf [PDF, 143,34 kB] [PDF, 143.34 kB],

vzn-2013-03-skola-originalne-kompetencie.pdf [PDF, 46,59 kB] [PDF, 46.59 kB]

 

Rok 2014

vzn-2014-01-o-hospod.s-fp-2014.pdf [PDF, 131,55 kB] [PDF, 131.55 kB]

vzn-2014-02-o-podmienkach-drzania-psov-v-obci.pdf [PDF, 48,55 kB] [PDF, 48.55 kB]

vzn-2014-03-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi-znecistenia.pdf [PDF, 100,83 kB] [PDF, 100.83 kB]

vzn-2014-04-hazardne-hry.pdf [PDF, 37,38 kB] [PDF, 37.38 kB],

vzn-2014-05-nahradne-zasobovanie-vodou-2014.pdf [PDF, 40,13 kB] [PDF, 40.13 kB]

vzn-2014-06-hazardne-hry-.pdf [PDF, 30,07 kB] [PDF, 30.07 kB]

vzn-2014-08 skola-origin.komp.pre r.2015.pdf [PDF, 149,06 kB] [PDF, 149.06 kB]

 

Rok 2015

vzn-2015-01-zapis-deti-vyska-prispevkov.pdf [PDF, 115,2 kB] [PDF, 115.2 kB]

dodatok-c-1-k-vzn-8-2014-skola.pdf [PDF, 53,96 kB] [PDF, 53.96 kB]

vzn-2015-02 o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-.pdf [PDF, 169,26 kB] [PDF, 169.26 kB]

vzn-c.32015 orig.komp.r.2016.pdf [PDF, 642,64 kB] [PDF, 642.64 kB]

 

Rok 2016

vzn-c.-1-2016-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-upn-o-trencianska-turna.pdf [PDF, 34,21 kB] [PDF, 34.21 kB]

vzn-2-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 145,08 kB] [PDF, 145.08 kB]

vzn-c.-4-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 34,87 kB] [PDF, 34.87 kB]

dodatok-c.1-k vzn.3/2015 skola.pdf [PDF, 225,67 kB [PDF, 225.67 kB]

vzn-skola-52016 origin.kompetencie pre rok 2017.pdf [PDF, 221,98 kB] [PDF, 221.98 kB]

vzn-skola-c.-62016 zapis deti a vyska prispevkov.pdf [PDF, 215,51 kB] [PDF, 215.51 kB]

 

Rok 2017

2017-01-vzn-c.-12017-o-organizacii-miestn.-ref.-trencianska-turna.pdf [PDF, 111,19 kB] [PDF, 111.19 kB]

vzn-o-poskytovani-dotacii-c.22017.pdf [PDF, 400,35 kB [PDF, 400.35 kB]

dodatok-c.1-k-vzn-52016.pdf [PDF, 223,48 kB] [PDF, 223.48 kB]

vzn-skola-32017.pdf [PDF, 219,6 kB] [PDF, 219.6 kB]

 

Rok 2018

2018-01vzn-nahradne-zasobovanie-voda.pdf [PDF, 37,49 kB] [PDF, 37.49 kB]]

dodatok-c.1-k-vzn-c.32017.pdf [PDF, 222,75 kB] [PDF, 222.75 kB]

vzn-skola-c.22018.pdf [PDF, 219,8 kB] [PDF, 219.8 kB]

vzn-c.-03-2018-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso.pdf [PDF, 557,08 kB] [PDF, 557.08 kB]

dodatok-c.1-k-vzn-62016-skola-strava.pdf [PDF, 289,63 kB] [PDF, 289.63 kB]

 

Rok 2019

vzn-c.120191.pdf [PDF, 172.88 kB] [PDF, 172.88 kB]

dodatok-c.1-k-vzn-22018-skola1.pdf [PDF, 135,82 kB] [PDF, 135.82 kB]

vzn-skola-c.22019-1.pdf [PDF, 129,91 kB] [PDF, 129.91 kB]

VZN-3-2019-vzn-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso.pdf [PDF, 674,8 kB] [PDF, 674.8 kB]

 

Rok 2020

vzn-1-2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Trenčianska Turná.pdf [PDF, 667,89 kB] [PDF, 667.89 kB] platné do 05.08.2021

VZN-2-2020-prevadzkovy-poriadok-volejbaloveho-ihriska.pdf [PDF, 41,71 kB] [PDF, 41.71 kB]

vzn-c.42020-pre-r.2020.pdf [PDF, 124,15 kB] [PDF, 124.15 kB]

vzn-skola-c.52020.pdf [PDF, 190 kB] [PDF, 190 kB]

 

Rok 2021

vzn-c.-1-2021-o-urceni-pravidiel-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky-sluzieb-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 626,93 kB]

vzn-c.-2-2021-organizacii-miestneho-referenda-v-obci-trencianska-turna.pdf [PDF, 601,75 kB]

vzn-c.-4-2021-o-ochrannom-pasme-pohrebisk-na-uzemi-obce-trencianska-turna.pdf [PDF, 972,08 kB] platné od 05.08.2021