Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) sú „miestne zákony“, ktoré na spravovanom území, čiže na území obce, upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, súvisiace:
-    s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie)
-    s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy

     VZN na úseku originálnych kompetencií nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené.

     VZN na úseku preneseného výkonu štátnej správy môže byť vydané len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, naviac nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, s nariadeniami vlády SR, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

Rok 2007

 

Rok 2008

 

 Rok 2009

 

 Rok 2010

 

 Rok 2011

 

 Rok 2012

Rok 2013

 

 Rok 2014

 

 Rok 2015

 

 Rok 2016

Rok 2017

 

Rok 2018

 

Rok 2019

 

Rok 2020

 

Rok 2021