Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia VO


logo khr

 

Obec Trenčianska Turná zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná Os: 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná

Popis projektu: Obec Trenčianska Turná zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 159 svietidiel a osadených 21 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 16 725,21 kWh/rok

Miesto realizácie projektu: Trenčianska Turná
Výška poskytnutého príspevku: 240 399,21 €
Dátum začatia realizácie projektu: 31.05.2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 23.11.2011

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk 
Internetová stránka operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s 

 

Po realizácii    

Pred realizáciou