Preskočiť na obsah

Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity


 

Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity

Obec Trenčianska Turná zrealizovala projekt „Materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá dňa 25.10.2017 a schválená výška príspevku je 422 940,00 EUR.
Začatie realizácie projektu: 5.2018 - ukončenie realizácie projektu: 11.2018.
Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu obyvateľov obce Trenčianska Turná.
V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:
- Aktivita 1: Rozšírenie kapacity materskej školy nadstavbou a rekonštrukciou pavilónov T (technický pavilón), H (hospodársky pavilón) a K (vnútorné komunikácie)
- Aktivita 2: Úpravy vonkajšieho areálu materskej školy vrátane detského ihriska
- Aktivita 3: Obstaranie vybavenia školskej jedálne - Zariadenie kuchyne a nerezové stoly a Schodolez