Preskočiť na obsah

Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01


Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01

Obec Trenčianska Turná má schválený projekt „Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá dňa 4.10.2017 a schválená výška príspevku je 98 476,21 EUR.
Plánované začatie realizácie projektu: 4.2018 - Plánované ukončenie realizácie projektu: 10.2018.
Predmetom projektu je vybudovanie cyklochodníkov v obci Trenčianska Turná s celkovou dížkou trás 555,99 m
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odľahčenie dopravy v obci Trenčianska Turná prostredníctvom vybudovania cyklotrasy.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:
- Aktivita 1: vybudovanie cyklotrasy