Preskočiť na obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Trenčianska Turná

03.12.2019

OBECNé ZASTUPITEĽSTVO V TRENČIANSKEJ TURNEJ VYHLASUJE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TRENČIANSKA TURNá A URČUJE DEŇ KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 26.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej v súlade s § 18a  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v  znení   neskorších   predpisov   a   v  zmysle   uznesenia  Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej č. 211/11-2019 zo dňa 27.11.2019

vyhlasuje

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Trenčianska Turná a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 26.02.2020.

Termín ukončenia doručenia prihlášok11.02.2020 do 15,30 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Obce Trenčianska Turná zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná alebo osobne na sekretariát Obce Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná.  Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce –neotvárať! “.

S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený pracovný čas 10 hod. týždenne s dňom nástupu do práce v súlade so zákonom t.j. od 01.03.2020.

vyhlasenie-volby-hk.pdf [PDF, 52,12 kB]