Preskočiť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Samuela Timona


01.02.2018

Obec Trenčianska Turná, zastúpená starostom obce, v zmysle ustanovení § 4 zákona NR SR číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie

na miesto a funkciu riaditeľa Základnej školy s Materskou školu Samuela Timona v Obci Trenčianska Turná.(Škola je právnym subjektom.)

Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru požadovaného pre I. alebo pre II. stupeň ZŠ v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- manažérske schopnosti na riadiacu funkciu
- výborná znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania – overená kópia dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
- štruktúrovaný profesijný životopis
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu 2 strany/A4
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 28.02.2018 do 10:00 na adresu: Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86

(obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ “ NEOTVÁRAŤ)