Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

16.08.2018

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.

 

 V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov obce Trenčianska Turná k 06.07.2018 je

3417

Minimálny počet voličov, podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce :

Počet obyvateľov obce            Počet podpisov voličov obce na petícií

Do 50                                        10
51 - 100                                     20
101 - 500                                   40
501 - 2 000                                100
2 001 - 20 000                           200
20 001 - 100 000                        400
nad 100 000                               600

Poznámka

Tlačivá ( Kandidátna listina, Vyhlásenie kandidáta, Petícia ) si môžete stiahnuť z internetovej stránky  tu.... “ Voľby do orgánov samosprávy obcí SR “, príp. ich môžete získať na obecnom úrade.

 

 

-  Uznesenie č. 123/08-2018 zo dňa 01.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

určuje

rozsah výkonu funkcie starostu obce Trenčianska Turná na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný pracovný úväzok.

 

 -  Uznesenie č. 124/08-2018 zo dňa 01.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej v zmysle § 11 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

určuje

počet poslancov obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej na celé volebné obdobie 2018 – 2022 (podľa počtu obyvateľov obce Trenčianska Turná) v počte 9.

 

 -  Uznesenie č. 125/08-2018 zo dňa 01.08.2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej

určuje

v zmysle § 166 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 dňa 10.11.2018 jeden volebný obvod a štyri volebné okrsky (okrsky č. 1., 2. a 3. – kultúrny dom Trenčianska Turná a okrsok č. 4. – kultúrny dom Hámre.