Preskočiť na obsah

Oznámenie o zmene "Cesta I/9 Chocholná - Mníchova Lehota"

04.01.2017

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Cesta I/9 Chocholná – Mníchova Lehota“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona.
b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 23.12.2016 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava.
c) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
e) Neuvádzame
f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk.  (http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-i-9-chocholna-mnichova-lehota)
Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
g) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán:
1. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
h) Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.