Preskočiť na obsah

Obmedzenia RUVZTN

11.12.2020

VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,
č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre
okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ
so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm.
e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19 ustanovuje:


§ 1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje
a) organizovanie príležitostných trhov, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov
na priamy konzum ambulantným spôsobom,
b) organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov
aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve;

§ 2
(2) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:
a) obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových
alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových
alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je
zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto
neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
b) obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet
účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom
druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia
miest musí v radoch alternovať.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 12.12.2020.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, v.r.
regionálna hygienička