Preskočiť na obsah

 • Matrika

  Na matrike vybavíte: zápis narodenia do matriky určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa uzatvorenie manželstva zápis úmrtia do matriky vedenie osobitnej matriky vystavenie druhopisu rodného listu vystavenie druhopisu sobášneho listu vystavenie druhopisu úmrtného listu spr…

 • Dane, smeti

  Dane a poplatky: daň z nehnuteľnosti FO a PO – vybavenie daň za psa – vybavenie  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – vybavenie oslobodenie, zníženie poplatku za KO a DSO - príjem žiadostí, vybavenie zníženie dane z nehnuteľnosti – príjem žiadosti, vybavenie prideľ…

 • Stavebný úrad

  Obec Trenčianska Turná vykonáva činnosť stavebného úradu podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Kompetencie na úseku stavebného poriadku: vydávanie územných rozhodnutí vydávanie stavebných po…

 • Sociálna starostlivosť

  Obec poskytuje občanom socialnu starostlivosť v nasledovnom rozsahu: Teréna sestra  Rozvoz obedov  Dom sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Trenčianska Turná  Informácie o poskytovaných službách 032/658 52 33 Ing. Anna Ježíková   Prenájom bytov  Informácie o poskytovaných sl…

 • Cintorín

  V obci sú dve pohrebiska, v Trenčianskej Turnej a v miestnej časťi Hámre Tu si môžete pozrieť plán cintorína  cez portál GIS www.virtualnycintorin.sk